امروز 30 ارديبهشت 1398

بسمه تعالی

نظر به اینکه دانشگاه فسا در نظر دارد بوفه واقع در خوابگاه خواهران را به مدت یک سال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید، لذا از متقاضیان تقاضا می شود از تاریخ 95/5/1 به مدت ده روز در ساعت اداری (ساعت 13:00) پیشنهادات خودرا در پاکت سربسته به نشانی فسا میدان بهمن بیگی دانشگاه فسا، دفتر ریاست تحویل نمایید.ضمناً میزان پایه اجاره بها مبلغ 3/500/000 ریال می باشد.