امروز 26 فروردين 1400

 

مصــاحبه با جناب آقای دکتــر محمدمهدی مقیــمی، معــاون آموزشی و پژوهشی دانشـگاه

 

 

 

 

مصــاحبه با جناب آقای دکتــر جمـال فتح اللهی، ریاست دانشـگاه