امروز 04 فروردين 1397
 

    سمت: رئیس گروه آموزشهای آزاد و مجازی

    نام: سلمان

    نام خانوادگی: برومند

    تحصیلات : دکتری

   پست الکترونیک: boroumand[at]fasau.ac.ir

--------------------------------------------

سمت : کارشناس گروه آموزشهای آزاد و مجازی

     نام: فاطمه

     نام خانوادگی:  رحیمی

شماره تلفن : 4849 0715334 داخلی 26