امروز 31 شهریور 1399
 

    سمت: رئیس گروه آموزشهای آزاد و مجازی

    نام: علـی

    نام خانوادگی:  کریم زاده

    تحصیلات : دکتری

   پست الکترونیک:

--------------------------------------------

سمت : کارشناس گروه آموزشهای آزاد و مجازی

     نام: اعظم

     نام خانوادگی:  قائدی

شماره تلفن : 53152522  - 071