دانلود فرم‌ و دستورالعمل‌ها

شیوه نامه استفاده از امکانات آموزشی

فرم اطلاعات مربی آموزش

فرم ثبت نام آموزش آزاد

دستورالعمل وزارتخانه برای مرکز آموزش آزاد

کاربرگ درخواست دوره آموزش عالی آزاد

کاربرگ معرفی مدرسان دوره آموزش عالی آزاد

 

منتشر شده در دوشنبه, 17 اسفند 1394 06:17