امروز 23 آبان 1397

 

1

دکتر محسن اژدری

معاونت آموزشی و پژوهشی

2

دکتر محمد رضا کاظمی

مدیر پژوهش

3

مهندس امیر خادم حسینی

مدیر IT

4

دکتر محمد رضا آروین

مدیر ارتباط با صنعت

5

دکتر محمد جواد امیری

رئیس کتابخانه

6

دکتر سید محمد قاضی

نماینده دانشکده علوم

7

مهندس وحید قاسم زاده

نماینده دانشکده مهندسی

8

دکتر سید محمد باقر هاشمی

نماینده دانشکده کشاورزی

 

کارشناس پژوهش: مرضیه تفاح

 

وظایف شورای پژوهشی دانشگاه فسا