فرم‌ها و دستورالعمل‌های کارآموزی

فرم شماره 1: فرم اعلام شروع کارآموزی

فرم شماره 2: گزارش فعاليت هفتگي کارآموز

فرم شماره 3: گزارش سرپرست كارآموزي

فرم شماره 4: نظرات و پيشنهادات

فرم شماره 5: نحوه نگارش گزارش کارآموزی

فرم شماره 6: فرم ثبت نام کارآموزی

فرم پیشنهاد سرپرست کارآموزی جهت بهبود دوره کارآموزی

فرم شماره 9 الف: فرم ثبت نام کارآموزی مکانیک 1

فرم شماره 9 ب: فرم ثبت نام کارآموزی مکانیک 2

منتشر شده در یکشنبه, 01 فروردين 814 14:09