آئین‌نامه‌های آموزشی

1- آئین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ویژه دانشجویان ورودی‌های 91 و 92

2- آئین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ویژه دانشجویان ورودی‌ 93 به بعد

3- آئین‌نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر ضمیمه آئین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ...

4- آئین‌نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی‌کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

منتشر شده در چهارشنبه, 19 خرداد 1395 04:32