امروز 24 شهریور 1398
   
نام : وحید

نام خانوادگی : دهقانی

گروه : کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

پست الکترونیک : herasat[at]fasau.ac.ir