امروز 28 شهریور 1397
   
نام : وحید

نام خانوادگی : دهقانی

گروه : کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

تلفن :53340300 - 071 و 53155111

پست الکترونیک : herasat[at]fasau.ac.ir