فرم‌ها

فرم شماره یک : برگ ماموریت آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه فسا

 

فرم شماره دو : فرآیند جذب هیات علمی پیمانی

 

فرم شماره سه : فرآیند تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی

 

                      -  جداول رسمی آزمایشی، آموزشی

 

فرم شماره چهار : فرآیند تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

 

                       -  جداول رسمی قطعی، آموزشی

 

فرم شماره پنج : شیوه بارگذاری مستندات مواد چهارگانه متقاضیان تبدیل وضعیت

 

        

 

 

منتشر شده در دوشنبه, 28 تیر 1395 06:28