امروز 02 بهمن 1399

بسمه تعالی

 

اهـداف دوره

  • آشنا نمودن اعضاي هيأت‌علمي با قوانين و مقررات دانشگاهی
  • ارتقاي دانش، نگرش و مهارت‌هاي اعضاي هيأت‌علمي در حوزه ياددهي- يادگيري
  • ارتقاي دانش، نگرش و مهارت‌هاي اعضاي هيأت‌علمي در حوزه پژوهشي
  • ارتقاي دانش، نگرش و مهارت‌هاي اعضاي هيأت‌علمي در حوزه ارزشيابي فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
  • ارتقاي دانش، نگرش و مهارت‌هاي اعضاي هيأت‌علمي در حوزه مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیک

 

 

نام دوره های مهارتی اصلی جهت تبدیل وضعیت اساتید:

ردیف عناوین دوره ها زمان دوره (ساعت)
1 ضوابط ومقررات دانشگاهی 16
2 روشها و فنون تدریس 16
3 روش و مدیریت تحقیق 16

4

ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی 16
5 مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی 16