امروز 02 بهمن 1396

گروه نظارت و ارزیابی

   

نام : مریم

نام خانوادگی: زاهدی فر

گروه: مهندسی منابع طبیعی، علوم خاک - بیولوژی

 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه: دانشیار

تلفن: 

پست الکترونیک : zahedifar[at]fasau.ac.ir