امروز 03 آبان 1399

 

نام : محمد رضا

نام خانوادگی : محمودی

گروه : آمار، آمار ریاضی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری آمار ریاضی

رتبه : استادیار

تلفن :  53159842

پست الکترونیک :mahmoudi.m.r[at]fasau.ac.ir

رزومه


 

نام : محمد رضا

نام خانوادگی : کاظمی

گروه : آمار،  آمار

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری آمار ریاضی

رتبه : استادیار

تلفن :  53159841

پست الکترونیک : kazemi[at]fasau.ac.ir

رزومه


 

 

سمت : مدیر گروه آمار و کاربردها

نام : رویا

نام خانوادگی : نصیرزاده

گروه : آمار،  احتمال

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری آمار ریاضی

تلفن : 53159843

پست الکترونیک : nasirzadeh.roya[at]fasau.ac.ir

رزومه