امروز 25 تیر 1397

 

نام : مریم

نام خانوادگی: زاهدی فر

گروه: مهندسی منابع طبیعی، علوم خاک - بیولوژی

 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه: دانشیار

تلفن: 

پست الکترونیک : zahedifar[at]fasau.ac.ir

رزومه


 

نام : امیر حسین

نام خانوادگی : پارسامهر

گروه: مهندسی منابع طبیعی، بیابان زدایی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

رتبه: مربی

تلفن:

پست الکترونیک :parsamehr[at]fasau.ac.ir

رزومه


 

نام : عبدالرسول

 نام خانوادگی : زارعی

گروه: مهندسی منابع طبیعی،  بیابان زدایی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه: استادیار

تلفن:

پست الکترونیک :  ar_zareiee[at]fasau.ac.ir

رزومه


 

نام : اسفندیار

نام خانوادگی : جهان تاب

گروه: مهندسی منابع طبیعی، علوم مرتع

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه: استادیار

تلفن:

پست الکترونیک : e.jahantab[at]fasau.ac.ir

رزومه