امروز 02 بهمن 1399

خانه

نام: آرمان

نام خانوادگی : خیراتی

گروه : علوم کامپیوتر،   مهندسی کامپیوتر

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه: استادیار

تلفن : 53159935

پست الکترونیک:

رزومه


 

نام : فاطمه

نام خانوادگی : شمس عزت

گروه : علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رتبه : مربی

تلفن:  53159932

پست الکترونیک: shamsezat[at]fasau.ac.ir

رزومه


 

 

نام: علیرضا

نام خانوادگی : سپاسیان

گروه : ریاضی،   تحقیق در عملیات

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه: استادیار

تلفن:  53159933

پست الکترونیک: sepasian[at]fasau.ac.ir

رزومه


 

 سمت : مدیر گروه علوم کامپیوتر

نام : صادق

نام خانوادگی : خسروی شعار

گروه : ریاضی،  محض

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن :  53159931

پست الکترونیک : khosravi.shoar[at]fasau.ac.ir

رزومه