امروز 22 آذر 1398

خانه

 

نام : سید وحید

نام خانوادگی : قاسم زاده

گروه : برق، کنترل

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رتبه : مربی

تلفن :  53159331

پست الکترونیک :ghasemzadeh[at]fasau.ac.ir

رزومه


 

نام : فاطمه

نام خانوادگی : جمشیدی

گروه : برق،  کنترل

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن :  53159332

پست الکترونیک :jamshidi[at]fasau.ac.ir

رزومه


 

 

سمت : مدیر گروه مهندسی برق

نام : سلمان

نام خانوادگی : برومند

گروه : برق،  کنترل

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن : 53159333

پست الکترونیک :boroumand[at]fasau.ac.ir

رزومه


 

نام : علیرضا

نام خانوادگی : عباسی

گروه : برق، قدرت

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن:  53159334

پست الکترونیک : 

رزومه