امروز 21 آذر 1396
 

نام : مجتبی

نام خانوادگی : هادی پور

سمت : سرپرست اداره تربیت بدنی

تلفن : 53344849-071  داخلی 19

پست الکترونیک : hadipour.m[at]fasau.ac.ir