امروز 26 فروردين 1400

شورای انضباطی

انواع تخلف

انواع تخلف و جرائم مربوط به دانشجویان مطابق آئین نامه و شیوه نامه انضباطی

عناوين بخش الف – رسيدگی به جرائم عمومی دانشجويان

( از قبيل تهديد ، تطميع ، توهين ،ضرب و جرح ، جعل ، سرقت ، رشوه ، اختلاس و قتل )

ردیف

عنوان

1

1/الف  -  تهديد ، تطميع ، توهين ، فحاشی ، هتاکی ، افترا

2

2/الف -  ضرب و جرح

3

3/الف -  جعل و تزوير

4

1/3/ الف -  جعل اسناد دولتی خارج از دانشگاه

5

2/3/الف -  جعل امضای اساتيد يا مسئولان دانشگاه

6

3/3/الف -  ارائه اسناد جعلی به دانشگاه

7

4/3/الف -  جعل اسناد دانشگاه و استفاده از آن ( اعم از مکتوب يا نرم افزاری )

8

5/3/الف -  جعل عنوان

9

4/الف -  سرقت

10

1/4/الف -  سرقت اموال غير متعلق به دانشگاه

11

2/4/الف -  سرقت اموال دانشگاه

12

3/4/الف -  سرقت و يا خريد ، فروش يا انشای سئوالات يا ورقه امتحانی

13

4/4/الف -  سرقت و يا استفاده بدون اجازه اطلاعات و داده ها

14

5/الف -  ارتشاء ، کلاهبرداری ، اختلاس

15

1/5/الف -  اخذ يا دادن رشوه يا کلاهبرداری از شخصيتهای حقيقی يا حقوقی در خارج از دانشگاه 

16

2/5/الف -  اخذ يا دادن رشوه از       يا به يکی از دانشجويان

17

3/5/الف -  کلاهبرداری در دانشگاه

18

4/5/الف -  اختلاس

19

5/5/الف -  فعاليت در شرکتهای هرمی و امثال آن

20

6/الف -   نگهداری ، حمل ، خريد و فروش و استفاده از سلاح

21

1/6/الف-  نگهداری ، حمل ، خريد و فروش

22

2/6/الف – تهديد يا استفاده از سلاح

23

7/الف – قتل

24

1/7/الف – ارتکاب قتل

25

2/7/الف – مباشرت يا مشارکت يا معاونت در قتل عمد

26

3/7/الف – قتل غير عمد يا مشارکت در آن

 

 

عناوين بخش ب : رسيدگی به تخلفات آموزشی و اداری

ردیف

عنوان

1

1/ب –   تقلب در امتحان يا تکاليف مربوطه

2

2/ب –   فرستادن شخص ديگری بجای خود به امتحان يا شرکت به جای ديگری در امتحان

3

1/2/ب -  فرستادن ديگری به جای خود در امتحان

4

2/2/ب -   شرکت به جای ديگری در امتحان

5

3/2/ب -  فرستادن ديگری به جای خود در کلاس درس يا شرکت به جای ديگری در کلاس درس

6

3/ب -  ارتکاب هر فعلی از سوی اشخاص حقيقی که موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجرای  برنامه های دانشگاه يا خوابگاه شود

7

1/3/ب -  اخلال يا ايجاد وقفه يا ايجاد مزاحمت برای برنامه ها يا نظم خوابگاه

8

2/3/ب  - اخلال يا ايجاد وقفه در برنامه ها يا نظم دانشگاه

9

3/3/ب -  عدم رعايت مقررات دانشگاه

10

4/3/ب -  عدم رعايت مقررات خوابگاه

11

5/3/ب -  دادن اطلاعات ناصحيح به دانشگاه يا کتمان حقايق

12

4/ب -  ايراد خسارت به اموال عمومی يا خصوصی و يا خيانت در امانت

13

1/4/ب -  ايراد خسارت به اموال عمومی يا خيانت در امانت داری از اموال عمومی

14

2/4/ب -  ايراد خسارت به اموال شخصی يا خيانت در امانتداری از اموال شخصی

عناوين بخش ج : رسيدگی به تعرضات دينی تخلفات سياسی و يا امنيتی

ردیف

عنوان

1

1/ج -  دادن اطلاعات خلاف واقع يا کتمان واقعيات از روی عمد نسبت به خود يا گروهک های محارب  يا مفسد يا افراد وابسته به آنها

2

2/ج -  عضويت در گروهک های محارب يا مفسد يا ملحد يا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها

3

1/2/ج -  عضويت يا هواداری از گروههای غير قانونی منحله( گروههايی که به موجب احکام قضايی فعاليت آنها ممنوع شده باشد )

4

2/2/ج -  انجام اعمالی که به نفع گروههای غير قانونی باشد

5

3/ج -  فعاليت و تبليغ به نفع گروهک ها يا مکاتب الحادی و غير قانونی

6

4/ج -  توهين به شعائر و مقدسات اسلامی يا ملی ، اديان رسمی کشور و يا ارتکاب اعمالی بر خلاف نظام جمهوری اسلامی (مانند تظاهر به روزه خواری ، توهين به به حجاب ، فحاشی ، شعار نويسی ، پخش اعلاميه و نظايرآن)

7

5/ج -  ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه

 

 

 

 

عناوين بخش د :   رسيدگی به تخلفات اخلاقی

عنوان

ردیف

1/د استعمال مواد اعتياد آور( مخدر ، توهم زا ، نيروزا ، روان گردان و ... ) يا شرب خمر يا قمار يا  مداخله در خريد و فروش و توزيع اين گونه موارد

1

1/1/د– استعمال دخانيات در دانشگاه و اماکن مرتبط

2

د – استفاده از مواد اعتياد آور/1/2

3

1/3/د– اعتياد به مواد اعتياد آور

4

1/4/د-  نگهداری ، خريد و فروش يا توزيع مواد اعتياد آور

5

1/5/د– تشکيل جلسه يا همکاری برای استعمال مواد اعتياد آور

6

1/6/د– استفاده از مشروبات الکلی

7

1/7/د– نگهداری ، خريد و فروش و توزيع مشروبات الکلی 

8

1/8/د– تشکيل يا مشارکت درجلسه يا جلسات برای استفاده از مشروبات الکلی و دعوت از ديگران برای شرکت درآن

9

1/9/د– ارتکاب قمار ، تجاهر به قمار يا خريد و فروش و نگهداری آلات و وسايل قمار 

10

2/د استفاده از فرآورده های نمايشی ، گوشی يا نوشتاری غير مجاز يا مداخله درخريد و فروش يا تکثير و توزيع اينگونه محصولات 

11

1/2/د– استفاده از فرآورده های نمايشی گوشی ، يا نوشتاری غير مجاز نظير : عکس ، نشريات ، فيلم يا  فرآورده های رايانه ای حاوی تصاوير مستهجن

12

2/2/د– خريد و فروش ، تکثير و توزيع فرآورده های نمايشی ، گوشی ، و نوشتاری غير مجاز نظير : عکس ، فيلم يا فرآورده های رايانه ای حاوی تصاوير مستهجن

13

3/2/د– تخلف رايانه ای و الکترونيکی

14

3/د-  عدم رعايت پوشش اسلامی و استفاده از پوشش غير منطبق با شئوون دانشگاه و يا آرايش مبتذل   

15

4/د- استفاده از ابزارنمايشی ، گويشی يا نوشتاری غير مجاز يا مداخله در خريد و فروش يا توزيع و تکثير اين گونه ابزار

16

1/4/د– استفاده از ابزار نمايشی ، گويشی يا نوشتاری غير مجاز نظير : عکس ، کتب ، نشريات ، نوار ويدئو ، لوح های  فشرده يا آلات لهو و لعب

17

2/4/د-  ترويج و توزيع يا تکثير ابزار نمايشی ، گويشی يا نوشتاری غير مجاز نظير : عکس ، کتب ، نشريات ،  نوار ويدئو  لوح های فشرده يا آلات لهو و لعب

18

5/د عدم رعايت شئونات دانشجويی

19

1/5/د–  ارتکاب اعمال يا رفتاری که خلاف منزلت دانشجويی محسوب می شود (مانند : عدم رعايت حقوق ديگران ، پرخاشگری ، ايجاد درگيری و......)

20

2/5/د-عدم رعايت موازين محرز شرعی در ارتباط با نامحرم

21

3/5/د– ايجاد مزاحمت

22

6/د داشتن رابطه نامشروع

23

7/د تشکيل يا شرکت در جلسات نامشروع

24

1/7/د– شرکت در جلسه نامشروع

25

2/7/د– تشکيل يا همکاری در تشکيل جلسه نامشروع

26

8/د انجام عمل منافی عفت ( زناء ، لواط يا ساحقه)

27