امروز 26 فروردين 1400

شورای انضباطی

شرح وظایف

بررسی گزارشات واصله از سوی اشخاصی حقيقی وحقوقی در خصوص دانشجويان دانشگاه. (حسب مورد اعلام تخلف يا اعلام جرائم)

ارسال دعوتنامه ومصاحبه حضوری از دانشجويانی که عليه آنان گزارش يا اعلام تخلف شده است. 1.

رسيدگی به پرونده های انضباطی دانشجويان در شورای بدوی انضباطی دانشجويان. .2

3.رسيدگی به اعتراض دانشجويانی که پرونده انضباطی آنان در شورای بدوی انضباطی دانشجويان رسيدگی ومنجر به صدور رای شده است .(شورای تجديدنظر انضباطی دانشجويان)

4.پاسخگويی به استعلام مراجع مختلف در خصوص سوابق وصلاحيت دانشجويان .(اعم از دانشجويانی که فارغ التحصيل شده اند يادر حال تحصيل می باشند)

5.رسيدگی وپيگيری برخی از پرونده هائی که به دليل ضرورت وتشخيص شورای انضباطی (اعم از بدوی يا تجديد نظر) نياز به مشاوره(مذهبی يا روانشناسی) برحسب مورد از طريق مراجع ذيربط در دانشگاه.

6.نظارت وکنترل در خصوص خوابگاههای دانشجويی از لحاظ رعايت قوانين ومقررات دانشگاه ومحيط دانشجويی.

7.نظارت بر حسن اجرا ی قوانين ومقررات محيط دانشگاه واردوهای دانشجويی.(از لحاظ رعايت قوانين ومقررات شرعی وقانونی)

8.حضور دبیروکارشناس شورای انضباطی در تمامی اماکن دانشگاه.

9.رسيدگی به جرائم عمومی دانشگاه (ازقبيل:تهديد,تطميع,توهين , ضرب وجرح,جعل، سرقت,رشوه , اختلاس وقتل)

10.رسيدگی به تخلفات آموزشی واداری( ازقبيل: تقلب, اخلال ويا وقفه در برنامه های دانشگاه ياخوابگاه ,ايراد خسارت به اموال دانشگاه ياخوابگاه)

11.رسيدگی به تخلفات اخلاقی( ازقبيل :استعمال دخانيات ومواد مخدر,استفاده از نوارهای ويدئويی وياصوتی غير مجاز,استفاده از مشروبات الکلی,عدم رعايت پوشش اسلامی يا آرايش,تشکيل ياشرکت در جلسات نامشروع وبطور کلی عدم رعايت شئون دانشجويی)

12.رسيدگی به تخلفات سياسی(توهين به شعائر اسلامی يا ملی,ارتکاب اعمالی برضد نظام جمهوری اسلامی,ايجاد بلوا وآشوب در محيط دانشگاه)

13.رسيدگی به تخلفاتی که خارج از محيط دانشگاه صورت گيرد چنانچه به حيثيت وشئون دانشگاهيان لطمه وارد آورد

14. ارتباط با خانواده دانشجویان (حضوری ، مکاتبه ای یا مکالمه ای)