امروز 26 فروردين 1400

شورای انضباطی

مراحل رسیدگی به تخلفات دانشجوئی

  1. دریافت گزارش تخلف از اشخاص حقیقی وحقوقی.
  2. دریافت گزارش از طربق تحقیق.
  3. دعوت از دانشجویان جهت مصاحبه و همچنین پیگیری گزارش واصله.
  4. رسیدگی مجدد گزارشها توسط محقق در صورت لزوم.
  5. انجام مراحل تکمیلی پرونده جهت ارسال به شورای انضباطی بدوی.
  6. تشکیل شورای بدوی وصدور حکم وابلاغ به دانشجو.
  7. رسیدگی به اعتراض دانشجو نسبت به حکم صادره (درصورت اعتراض ظرف مهلت قانونی ده روز از تاریخ ابلاغ).
  8. آماده سازی پرونده جهت طرح در شورای تجدید نظر.
  9. ابلاغ حکم تجدید نظر(حکم قطعی).