شورای انضباطی

انواع تخلف و جرائم

شرح وظایف

تعهدنامه انضباطی دانشجویان

تنبیهات

مراحل رسیدگی به تخلفات دانشجوئی

انواع تخلف و جرائم

ارتباط با ما

 

 

-------

منتشر شده در سه شنبه, 29 بهمن 1392 10:32