امروز 31 مرداد 1396

 

 

 

نام : محمد امین

نام خانوادگی : تسلیمیان

رشته : کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

تلفن : 53344748 – 071  داخلی 15

پست الکترونیک : taslimian[at]fasau.ac.ir

رزومه