امروز 24 آذر 1397

گروه مهندسی عمران دارای آزمایشگاههای تخصصی زیر می باشد:

-        تکنولوژی بتن

-        مقاومت مصالح

-        مکانیک خاک

-        مکانیک خاک پیشرفته

-        محیط زیست

-        سیالات و هیدرولیک نقشه برداری