امروز 05 آبان 1399

 

به منظور ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی و تحقق اهداف تعیین شده در ماده۲ آیین نامه نظارت، ارزیابي و تضمين کيفيت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و در راستاي عمل به بند "ه" ماده ۴ آيين نامه جامع مديريت دانشگاه ها و موسسه هاي آموزشي، پژوهشي و فناوري مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ 10/12/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هم چنين به منظور ايجاد وحدت رويه در حوزه اجراي فرآيندهاي نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت, این دفتر تشکیل شده است.

اهم اهداف

  1. 1.تحليل نظاممند و راهبردی رسالت، اهداف و عملکرد مؤسسه با شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و چالشها
  2. نهادینه کردن و اشاعۀ فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در مؤسسه
  3. افزایش بهره­وری با استفاده از فرایند نظام­مند نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه
  4. 4.ايجاد وحدت رويه در امر نظارت، ارزیابی و تضمين كيفيت در همه حوز‌ه‌هاي عملكردي مؤسسه
  5. تقویت زمینه­های پاسخگویی مؤسسه به ذینفعان داخلی و بیرونی

شرح وظایف

وظایف و اختیارات شورا در دو بخش مشترک و اختصاصی برای مؤسسههای آموزش عالی، پژوهشی و فناوری تنظیم شده است:

وظایف و اختیارات مشترک شورا

  1. هدایت و راهبری فعالیتهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و ارائه پیشنهادها به رئیس مؤسسه
  2. بررسی و تصویب طرح­های پیشنهادی مربوط به نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه
  3. ارائه پيشنهادات لازم در زمينه فراهم آوردن منابع و امكانات مناسب براي انجام بهينه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت به رئيس مؤسسه
  4. تنظیم و تصویب دستورالعملهای داخلی مرتبط با اجرای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه

 

وظایف و اختیارات اختصاصی شورا

  1. گزارشهای نظارت و ارزیابی معاونتها، دانشکدهها، واحدها و گروههای كاري مؤسسه و ارائه آن به بخش های مربوط به منظور تغییر، اصلاح و تدوین برنامههای بهبود کیفیت

2. بررسی و ارزیابی طرح­ها و سیاستهای راهبردی، توسعه رشتهها، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، ایجاد و گسترش گروههای آموزشی و ارتقای سطح واحدهای مؤسسه برای طرح و تصویب نهایی در شورای مؤسسه (شورای دانشگاه)