امروز 05 آبان 1399

 

ترکیب اعضای شورای نظارت, ارزیابی و تضمین کیفیت

 

ردیف عنوان سمت
1 رئیس دانشگاه رییس شورا
2 معاون دانشگاه معاونان مؤسسه (یکی از معاونان آموزشی یا پژوهشی و يا فناوري مؤسسه به عنوان نائب رئیس شورا با انتخاب رئیس)
3 مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه دبیر شورا ( هیچگونه پست اجرایی دیگری در موسسه نباید داشته باشد و حداقل دارای 4 سال سابقه در آموزش عالی باشد)
4 3 تا 5 نفر از اعضای هیأت علمی صاحبنظر و دارای تجربه مرتبط اعضای شورا
5 کارشناس دفتر نظارت كارشناس آشنا به امور رايانه و تجزيه و تحليل اطلاعات