امروز 24 شهریور 1398

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز یکشنبه 2 تیر، کارگاه یک روزه ی تکنیک های نگارش، ساختاربندی و ویرایش حرفه ای مقالات در سالن دکتر حسابی دانشگاه برگزار شد.

این کارگاه، توسط مدیریت امورپژوهشی دانشگاه و با حضور استاد " هایدوک وارتوان " ( مصحح مقالات تخصصی) و نیز با هدف آشنایی اعضای هیات علمی با نحوه نگارش و ویراستاری مقلات انجام پذیرفت.

-------