امروز 03 آبان 1399

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز سه شنبه 10 بهمن 96، جلسه شورای صنفی کارکنان دانشگاه فسا با حضور هیات مدیره شورا برگزار شد.

در این جلسه مسائل رفاهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موارد مصوب جهت مساعدت و اقدام به مدیریت امور اداری دانشگاه منعکس گردید.