امروز 11 فروردين 1399

آقای دکتر محمد جواد امیری، عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فسا با تایید هیات ممیزه دانشگاه شیراز به دانشیاری ارتقا یافت.

روابط عمومی دانشگاه فسا این رویداد خوشایند را به ایشان و جامعه دانشگاهی فسا تبریک و تهنیت عرض می نماید.

-------