امروز 15 خرداد 1399

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا طی حکمی از سوی دکتر فتح اللهی رییس دانشگاه، دکتر رضا روحی بعنوان سرپرست مدیریت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه منصوب شد.

در این حکم آمده است:

نظر به توانایی‌ها، تدین و مسوولیت‌پذیری شما، به موجب این حکم به عنوان سرپرست مدیریت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه منصوب می‌شویدمعرفیامكاناتعلمی،تحقیقاتیوتوانائیهایبالقوهدانشگاهبهجامعه، برقراریارتباطباقطبهایعلمی،صنعتیواقتصادیكشوربهمنظورشناختطرحهایتحقیقاتیوآموزشیو نیروهایتخصصیموردنیازآنها وتوسعه همکاری‌های پژوهشی و فناوری با بخش‌های دولتی و خصوصی، مورد انتظار است.

جناب آقای دکتر فتح اللهی ریاست محترم دانشگاه نیز از آقای دکتر علی آبادی مدیر سابق پژوهشی و فناوری با اهداء لوح تقدیر از زحمات ایشان در طول مدت خدمت ، تقدیر و تشکر نمودند.

-------