امروز 20 مرداد 1399

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز سه شنبه ۱۰ تیرماه، جلسه شورای فرهنگی دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاون محترم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، معاونین محترم دانشجویی و آموزشی و مدیر محترم فرهنگی برگزار گردید.

این نشست به منظور برنامه ریزی مناسب جهت تشکیل مرکز هم اندیشی اساتید ، ساخت مسجد دانشگاه و آموزش مجازی کارکنان صورت گرفت.

-------