امروز 09 آذر 1399

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا به نقل از معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه،تعداد 28 مقاله در مجلات 10 درصد برتر در یک سال اخیر، توسط اعضای هیات علمی دانشگاه فسا به چاپ رسید.

اسامی اعضای هیات علمی و تعداد مقالات چاپ شده به شرح زیر می باشد:

نام و نام خانوادگی گروه آموزشی تعداد مقالات چاپ شده در مجلات10%برتر
دکتر محمد رضا آروین مهندسی عمران 1
دکتر محسن اژدری مهندسی عمران 1
دکتر محمد جواد امیری مهندسی آب 1
دکتر سلمان برومند مهندسی برق 1
دکتر مهدی بهرامی مهندسی آب 1
دکتر کیانا پورمحمدی مهندسی صنایع غذایی 2
دکتر رادمرز حسینی مهندسی مکانیک 2
دکتر آرمان خیراتی علوم کامپیوتر 1
دکتر رضا روحی مهندسی مکانیک 3
دکتر عبدالرسول زارعی مهندسی طبیعت 2
دکتر مریم زاهدی فر مهندسی طبیعت 1
دکتر علی شعبانی مهندسی آب 1
دکتر الهه عابدی مهندسی صنایع غذایی 3
دکتر روح اله علی آبادی فیزیک 1
دکتر محمد رضا محمودی آمار 5
دکتر رضا واقفی مهندسی مکانیک 2
-------