امروز 09 آذر 1399

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز چهارشنبه 28 آبان، جلسه معارفه دانشجویان نو ورود با حضور معاون آموزشی و پژوهشی، معاون نهاد مقام معظم رهبری، مدیران آموزشی، دانشجویی و فرهنگی به صورت غیرحضوری صورت گرفت.

این نشست به منظور آشنایی دانشجویان با دانشگاه و قوانین آموزشی، دانشجویی و فرهنگی صورت گرفت.

درابتدای جلسه دکترمقیمی معاون آموزشی و پژوهشی طی سخنانی ضمن خیرمقدم به دانشجویان نو ورود، به معرفی دانشگاه و پتانسیل های علمی و پژوهشی و همچنین مفاخر شهرستان فسا پرداخت.

درادامه حجه الاسلام والمسلمین اشتری معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در خصوص ارتباط و تعامل دانشجویان با دفترنهاد مقام معظم رهبری سخنانی را ایراد نمود.

دکتر شعبانی مدیرآموزش دانشگاه به تشریح آیین نامه آموزشی  پرداخت.

در ادامه دکترواقفی مدیر دانشجویی ، آئین نامه ، ظرفیت وامکانات خوابگاهها وسلف سرویس و نیز آئین نامه وام های دانشجویی را تشریح نمود.

درپایان دکترامیری مدیرامورفرهنگی به معرفی تشکل های دانشجویی، کانون های فرهنگی وانجمن های علمی واهداف و برنامه های آنها پرداخت.

-------