درخشش دانشجویان دانشگاه فسا در آزمونهای دکتری و کارشناسی ارشد 1399

درخشش دانشجویان دانشگاه فسا در آزمون سراسری دکتری و کاشناسی ارشد 1399

 

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی در دانشگاه فسا

مقطع تحصیلی پذیرش شده

رشته تحصیلی پذیرش شده

نام دانشگاه محل پذیرش

خانم میلحه  بهرنگ منش

مهندسی طبیعت

دکتری

مهندسی بیابان زدایی

دانشگاه تهران

خانم نجمه گنجی

مهندسی طبیعت

دکتری

مهندسی بیابان زدایی

دانشگاه گرگان

خانم فرشته جهاندیده

            ریاضیات و کاربردها

دکتری

ریاضیات- گرایش جبر

دانشگاه اصفهان

خانم محدثه شفیعی

ریاضیات و کاربردها

دکتری

ریاضی گرایش کد و رمز

دانشگاه گیلان

خانم فریبا اسماعیلی

مهندسی طبیعت

کارشناسی ارشد

مهندسی آبخیزداری

دانشگاه تربیت مدرس

خانم سمیه پوران

مهندسی طبیعت

کارشناسی ارشد

مهندسی آبخیزداری

دانشگاه تربیت مدرس

آقای علی صباغ

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران-حمل و نقل

دانشگاه علم و صنعت

آقای محمد علی قائمی فر

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

دانشگاه علم و صنعت

خانم الهه حقانی

علوم و مهندسی آب

کارشناسی ارشد

مهندسی آبیاری و زهکشی

دانشگاه شیراز

آقای پدرام پورقدیری

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران-شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری

دانشگاه شیراز

آقای امیر حسین فریدونی نسب

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران-ژئوتکنیک

دانشگاه شیراز

آقای علی قمری

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

دانشگاه شیراز

آقای محمد حسن جانفشان

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

دانشگاه شیراز

خانم آیدا آزادی

ریاضیات و کاربردها

کارشناسی ارشد

ریاضیات- گرایش معادلات دیفرانسیل

دانشگاه شیراز

خانم فاطمه نیکبخت

ریاضیات و کاربردها

کارشناسی ارشد

ریاضیات- گرایش هندسه

دانشگاه شیراز

خانم نجمه معینی

ریاضیات و کاربردها

کارشناسی ارشد

ریاضیات- گرایش گراف و ترکیبیات

دانشگاه شیراز

خانم فاطمه محمودی

فیزیک

کارشناسی ارشد

فیزیک-ماده چگال

دانشگاه صنعتی اصفهان

خانم بیتا ملاحی

فیزیک

کارشناسی ارشد

فیزیک-ماده چگال

دانشگاه صنعتی شیراز

آقای امیرحسین جبار سعدونی

فیزیک

کارشناسی ارشد

فیزیک-اپتیک

دانشگاه خوارزمی تهران

آقای رستم اسدی

فیزیک

کارشناسی ارشد

فیزیک پلاسما

تحصیلات تکمیلی و صنعتی فناوری پیشرفته کرمان

آقای محمدرضا فتاحی

ریاضیات و کاربردها

کارشناسی ارشد

مدیریت ام بی ا

دانشگاه یزد

خانم فایزه امینی

علوم و مهندسی صنایع غذایی

کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع غذایی

دانشگاه گرگان

خانم  فایزه لاهوتی نسب

مهندسی طبیعت

کارشناسی ارشد

مهندسی آبخیزداری

دانشگاه کاشان

آقای علیرضا رمضانی

علوم و مهندسی آب

کارشناسی ارشد

مهندسی هواشناسی کشاورزی

دانشگاه ساری

خانم نیلوفر رحیمی

علوم و مهندسی آب

کارشناسی ارشد

مهندسی مدیریت منابع آب

دانشگاه شهید چمران اهواز

خانم سمانه حسین آبادی

علوم و مهندسی آب

کارشناسی ارشد

مهندسی آبیاری و زهکشی

دانشگاه فسا

خانم بنت الهدی راستگو

مهندسی طبیعت

کارشناسی ارشد

مهندسی آبخیزداری

دانشگاه هرمزگان

خانم فاطمه رنجبر

علوم و مهندسی صنایع غذایی

کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع غذایی

دانشگاه زاهدان

آقای سامان  افراخته

علوم و مهندسی صنایع غذایی

کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع غذایی

دانشگاه زاهدان

منتشر شده در سه شنبه, 04 آذر 1399 07:15