امروز 01 مرداد 1398

زمینه های پژوهشی و تحقیقاتی
آبیاری (سیستمها، روشها و استراتژیها ، مدیریت و برنامه ریزی، نو آوری)
زهکشی (شوری، غرقاب، آبیاری زیرزمینی، زهکشی کنترل شده)
مدیریت آب در مزرعه (مدیریت آبیاری، سیستمها و روشهای آبیاری، مدیریت تنشهای محیطی)
 رابطه آب خاک و گیاه (شوری، خشکی، دما، تغییر اقلیم و افزایش co2)
مدل سازی رشد گیاهان زراعی و استفاده از مدلهای پویای گیاهی
حفاظت و مدیریت آب و خاک (فیزیک خاک، فرسایش خاک، جمع آوری باران، مدل سازی فرسایش خاک)
کاربرد تکنیکهای زمین آمار، شبکه های عصبی مصنوعی، و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی در مسایل آب و خاک