امروز 01 مرداد 1398

معاونت دانشجویی دانشگاه فسا، كارگاه آموزشی نقش كاركنان دانشگاه در یاری رساندن به مشکلات دانشجویی را در روز چهارشنبه 5/9/93 با شركت نگهبانان و سرپرستان خوابگاه ها،توسط مشاور محترم دانشگاه، سركار خانم فرجاد در سالن كنفرانس دانشگاه فسا برگزار نمود. در این كارگاه علاوه بر نقش نگهبانان و سرپرستان خوابگاه ها در تشخیص و رفع مشکلات دانشجویی و تعامل سازنده با آنان، به چگونگی روش های انتقاد موثر پرداخته و همچنین به پاره ای از اعتراضات دانشجویان به نحوه ی تعامل برخی از كاركنان اشاره شد و با یادآوری حد و حدود قانونی وظایف آنها هماهنگی مجددی با اعضا برقرار گردید.