امروز 25 تیر 1398

انتخابات اولین دوره شورای صنفی دانشگاه فسا در تاریخ 4/9/93 برگزار گردید. در این انتخابات که به همت واحد IT دانشگاه به صورت الکترونیکی انجام شد تعداد سه نفر از دانشجویان به اسامی آقای محمد اکبرپور، خانم مارال شدایی، و خانم مهسا کریمی به عنوان اعضای اصلی و اقایان مهدی فرازی و سید هدایت مرتضوی به عنوان اعضای علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. در این دوره از انتخابات تعداد 14 نفر کاندیدای شورای صنفی بودند که پس از بررسی کمیته اجرایی و شورای نظارت بر انتخابات تعداد 9 نفر وارد کارزار انتخاباتی شده و با شرکت گسترده دانشجویان در انتخابات که از 9 صبح تا 5 بعد الظهربه طول انجامید سه نفر بالا بیشترین تعداد رأی را کسب کردند.