امروز 01 مرداد 1398

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز سه شنبه 94/7/28 برنامه بازدید از موسسه امام علی (ع) ]محل نگهداری معلولان جسمی و ذهنی[ با حضور ریاست محترم دانشگاه و جمعی از مسئولین و اعضای کانون باران برگزار گردید.

در این برنامه ضمن بازدید ، شرح مختصری از فعالیت این موسسه و مسائل و مشکلات مربوط به این عزیزان بازگو گردید.

-------