امروز 20 آذر 1397

دکتر سید محمد باقر هاشمی عضو هیات علمی و مدیر گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه فسا تا کنون 60 مقاله ISI که بیش از 40 مقاله آن Q1 می باشد در زمینه میکروبیولوژی مواد غذایی و نگهدارنده های طبیعی و سنتزی بویژه آنتی اکسیدان ها به چاپ رسانده است.

تعدادی از این مقالات ناشی از طرح های مشترک دکتر هاشمی با دانشمندان خارجی از کشورهایی مانند اسپانیا، فرانسه، پرتقال، آمریکا، برزیل می باشد و نیز 2 کتاب در انتشارات وایلی انگلستان و الزیویر هلند توسط ایشان به چاپ رسیده است.

تعداد ارجاعات به مقالات، بیش از 400 مورد می باشد که شاخصH-Index ایشان 13 می باشد.

-------