امروز 20 آذر 1397

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز یکشنبه 11 آذر، سمینار غلبه بر سایه های منفی درون با هدف بهبود انگیزش تحصیلی، کاری، روحی _روانی در بین دانشجویان، توسط گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد.

این سمینار توسط دکتر الهه عابدی عضو هیات علمی گروه صنایع غذایی، دکتر روح اله علی آبادی عضو هیات علمی گروه فیزیک و دکتر مریم موسوی فرد عضو هیات علمی گروه عمران تشکیل شد.

در این سمینارکه با استقبال جمعی از اعضای هیات علمی و دانشجویان روبرو شد، به انواع انرژی های منفی درون، ضرورت شناخت آن، نحوه پذیرش و راهکارهای غلبه بر آن اشاره شد.

-------