امروز 28 دی 1397

دکتر رادمرز حسینی عضو هیات علمی دانشگاه فسا کتاب آشنایی با نظریه عمومی سیستم ها را تألیف نمود.

در این کتاب نظریه عمومی سیستم ها که علمی است میان رشته ای و نسبتا نوظهور معرفی شده است. در بخش اول کتاب به جنبه های گوناگون نظریه ی عمومی سیستم ها همچون تعریف سیستم، مفهوم پیچیدگی، معیارها و اندازه گیری پیچیدگی پرداخته شده است. در بخش دوم کتاب به مفهوم رفتارهای بروزنما در سیستم پرداخته شده و چالش های بزرگ آن مورد بررسی قرار گرفته است.

-------