امروز 05 اسفند 1397

بدلیل استفاده فراگیر از وب با توجه به خطوط ناامن ارتباطی و احتمال شنود آن و جعل صفحه وب‌سایت‌های حساسی نظیر بانک‌ها و سامانه‌هایی با اطلاعات مهم و محرمانه، امنیت داده‌های سامانه دانشگاه با استفاده از پروتکل امنیتی به نامSSLارتقا یافت.

پروتکلSSL، اطلاعات را از مبدا تا مقصد به صورت رمز شده می‌فرستد و تنها مبدا و مقصد اصلی ارتباط می‌توانند از اصل پیام مطلع شوند.

در این‌صورت حتی اگر صفحه جعلی بانک یا سامانه به کاربر نشان داده شود با هشدار به کاربر، وی را از عدم اصالت آن وب‌سایت مطلع می‌سازد.

-------