امروز 05 اسفند 1397

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز یکشنبه مورخ 30 دی، کارگاه آموزشی آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی با همت مدیریت امور پژوهشی دانشگاه، توسط جناب آقای دکتر سید محسن تقوی عضو هیات ممیزه و معاون سابق آموزشی دانشگاه شیراز، با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد.

جناب آقای دکتر علی آبادی مدیر امور پژوهش و فناوری دانشگاه، هدف از برگزاری این کارگاه را افزایش آگاهی اعضای هیات علمی نسبت به آیین نامه استخدامی و ارتقاء بیان نمود.

-------