امروز 20 آذر 1396

اهداف : حفظ و انتقال و پیشبرد دانش از طریق پرورش استعدادها

انجام تحقیقات و ترویج علوم به منظور تامین و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز کشور

توسعه دانش بشری و رشد فن آوری و اطلاعات علمی – صنعتی

فراهم آوردن زمینه های توسعه تحقیقات ، نوآوری ، انتقال و جذب تکنولوژی و برقراری ارتباط علمی و پژوهشی دانشگاه با مراکز صنعتی کشور در زمینه های خلاقیت و نوع آوری و بهبود کیفیت متناسب با زمان و بهره وری بیشتر از نیروی انسانی و تکنولوژی.

وظایف :

فرآهم آوردن امکانات و تجهیزات آموزش دانشجویان در رشته های مختلف علوم مهندسی ، علوم پایه ، علوم انسانی و . . . مطابق برنامه های مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در مقاطع مختلف تحصیلی و متناسب با نیاز جامعه.

انجام تحقیقات علمی در زمینه های مختلف علوم و فنون بر حسب نیازهای اجتماعی ، اقتصادی ، صنعتی و توسعه و فناوری در کشور.

انجام مطالعات مداوم به منظور بهبود کمی و کیفی آموزش و پژوهش در سطح دانشگاه.

انجام خدمات آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی برای دیگر دستگاههای دولتی و خصوصی در چارچوب ضوابط اعلام شده و با توجه به امکانات دانشگاه.

تامین و فراهم آوردن تسهیلات لازم آموزشی ، پژوهشی و رفاهی برای تعلیم و تربیت دانشجویان در حد امکانات موجود.

برقراری ارتباط و همکاری متقابل علمی و آموزشی با دانشگاهها ، مجامع و موسسات علمی و صنعتی، متخصصین و دانشمندان داخلی و خارجی و همچنین مبادله اسناد و دانشجو بر اساس چهرچوب سیاستهای کلی کشور و ضوابط مصوب.

تشکیل همایش‌ها ، سمینارها و کنفرانس‌های علمی و آموزشی.