امروز 25 مرداد 1399

خانه

« سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گرامی باد.»
آگهی استعلام قیمت

از آنجاکه دانشگاه فسا در نظر دارد بوفه واقع در خوابگاه برادران دانشگاه را به مستاجر واجد شرایط واگذار نماید، لذا از متقاضیان درخواست می گردد حداکثر تا مورخ 24/7/95 پیشنهادات خود را در پاکت در بسته به نشانی فسا ـ میدان استاد بهمن بیگی دانشگاه فسا دفتر مدیریت تحویل نمایند. دانشگاه پس از بررسی صلاحیت عمومی و همچنین ارزیابی قیمت اعلامی، بوفه مذکور را به مدت یکسال و بموجب قرارداد به متقاضی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نموده باشد واگذار خواهد نمود. قیمت پایه 3/000/000 ریال برای هر ماه می باشد.


معاون اموردانشجویی و فرهنگی