امروز 20 آذر 1396

    سمت: مدیر دفترآموزشهای آزاد و مجازی

    نام: سلمان

    نام خانوادگی: برومند

    تحصیلات : دکتری

   پست الکترونیک: boroumand[at]fasau.ac.ir

--------------------------------------------

سمت : کارشناس دفتر آموزشهای آزاد

     نام: فاطمه

     نام خانوادگی:  رحیمی

شماره تلفن : 4849 0715334 داخلی 18