امروز 03 خرداد 1396

کار آفرینی و ارتباط با صنعت

 

 

 

سرپرست : گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
نام : محمدعلی
نام خانوادگی : کهنسال
گروه : کامپیوتر
رتبه : مربی
تلفن :
پست الکترونیک :kohansal.ma[at]fasau.ac.ir
رزومه

 

 

 

 

سمت: کارشناس  گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت             

نام : محمدرضا

نام خانوادگی : زنگنه

رشته تحصیلی :

تلفن : 53344849-071 داخلی 0

پست الکترونیک :