امروز 11 فروردين 1399

ریاست دانشگاه

 

نام : محسن

نام خانوادگی : اژدری

گروه : مهندسی عمران

گرایش: ژئومکانیک

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه: دانشیار

تلفن: 53151112 - 071 

پست الکترونیک : ajdari[at]fasau.ac.ir

رزومــه