امروز 31 تیر 1396
 

سمت : مدیر گروه مهندسی برق

نام : وحید

نام خانوادگی : قاسم زاده

گروه : برق

گرایش: کنترل

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رتبه : مربی

تلفن :

پست الکترونیک :ghasemzadeh[at]fasau.ac.ir

رزومه


 

 

نام : فاطمه

نام خانوادگی : جمشیدی

گروه : برق

گرایش: کنترل

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن : 53343336 -071

پست الکترونیک :jamshidi[at]fasau.ac.ir

رزومه


 

 

نام : سلمان

نام خانوادگی : برومند

گروه : برق

گرایش: کنترل

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

پست الکترونیک :boroumand[at]fasau.ac.ir

رزومه


 

نام : مریم

نام خانوادگی : سنایی

گروه : برق

گرایش: الکترونیک

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن: 53343336 - 071

پست الکترونیک : sanaee[at]fasau.ac.ir

رزومه