امروز 31 تیر 1396

 

نام : مریم

نام خانوادگی: زاهدی فر

گروه: مهندسی منابع طبیعی

گرایش: علوم خاک - بیولوژی

 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه: دانشیار

تلفن: 

پست الکترونیک : zahedifar[at]fasau.ac.ir

رزومه


 

نام : امیر حسین

نام خانوادگی : پارسامهر

گروه: مهندسی منابع طبیعی

گرایش: بیابان زدایی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

رتبه: مربی

تلفن:

پست الکترونیک :parsamehr[at]fasau.ac.ir

رزومه


 

نام : عبدالرسول

 نام خانوادگی : زارعی

گروه: مهندسی منابع طبیعی

گرایش: بیابان زدایی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه: استادیار

تلفن:

پست الکترونیک :  ar_zareiee[at]fasau.ac.ir

رزومه