امور عمومی

تعداد بازدید:۲۴۹

سرپرست امور عمومی

نام: محمد کاظم

نام خانوادگی:  درخشان

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی برق 

شماره تماس : 53154232-071

   
   

نام: محمد

نام خانوادگی:  زارعی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی کشاورزی

سمت:  کارپرداز

شماره تماس : 53154242-071

   
   

نام: رضا

نام خانوادگی:  جعفری اصل

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی کشاورزی

سمت: کارشناس فضای سبز

شماره تماس :