کارشناسان آموزش و تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۴۰۰
 

کارشناس مسئول آموزش

نام: فاطمه

نام خانوادگی: رحیمی

شماره تلفن: 53152292-071

پست الکترونیک:

   
   
 

کارشناس رشته های گروه مهندسی مکانیک، کامپیوتر و بخش عمومی

نام: مریم

نام خانوادگی ابراهیمی

شماره تلفن:  53152232-071

پست الکترونیک:

   
   
 

کارشناس رشته های علوم پایه

نام: مرضیه 

نام خانوادگی: فرحوشی

شماره تلفن:53152242-071

پست الکترونیک

   
   

کارشناس رشته های کارشناسی و ارشد کشاورزی

نام: سمیه

نام خانوادگی: بنی عبداله

شماره تلفن: 53152222-071

پست الکترونیک:

   
   

کارشناس رشته های مهندسی عمران و برق و ارشد مهندسی عمران

نام: سیده آمنه

نام خانوادگی: نوری حسینی

شماره تلفن:53152252-071

پست الکترونیک

   
   
 

کارشناس بخش فارغ التحصیلی

نام: اعظم

نام خانوادگی: قائدی

شماره تلفن: 53152522-071

پست الکترونیک:

 

 

کلید واژه ها: کارشناس الکترونیک کارشناس پست الکترونیک کارشناس 071 پست الکترونیک کارشناس کارشناس رشته خانوادگی شماره شماره تلفن تلفن 071 پست اعظم قائدی فاطمه رحیمی مریم ابراهیمی مرضیه فرحوشی سیده آمنه نوری حسینی